Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO AGROMA

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO AGROMA

Podmioty uprawnione do korzystania ze wspólnego znaku towarowego

 1. Fundacja na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa AGROMA siedzibą w Rzeszowie przy ul. Gen. L. Okulickiego 14, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094368 jest organizacją, która zgodnie z Ustawą z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 286 z późn. zm ), w sprawach wspólnego znaku towarowego AGROMA reprezentuje interes przedsiębiorstw wymienionych w załączniku nr 1.
 1. 2. Uprawnienie do korzystania ze wspólnego znaku towarowego przysługuje wszystkim wskazanym w załączniku nr 1 przedsiębiorstwom pod warunkiem zawarcia z Fundacją na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa Agroma umowy licencyjnej oraz pod warunkiem uiszczenia składki członkowskiej.
 1. 3. Określenie przedsiębiorstwo użyte jest jako określenie podmiotu gospodarczego bez względu na to w jakiej formie prawnej prowadzi on działalność.
 1. 4. Prawo do korzystania ze wspólnego znaku towarowego, pod warunkiem zawarcia umowy licencyjnej oraz pod warunkiem uiszczenia składki członkowskiej, przysługiwać będzie następcom prawnym przedsiębiorstw wskazanych w załączniku nr 1 jako uprawnione do korzystania ze wspólnego znaku.
 1. 5. W przypadku wątpliwości uznaje się, że następcą prawnym jest jednostka organizacyjna, która weszła w ogół praw i obowiązków prywatnoprawnych zlikwidowanego przedsiębiorstwa oraz podmioty powstałe w wyniku podziału przedsiębiorstwa uprawnionego do używania wspólnego znaku towarowego.
 1. 6. W przypadku, gdy podmioty wymienione w załączniku nr | nie przestrzegają postanowień zawartej umowy licencyjnej lub też nie wnoszą składek członkowskich, na mocy uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą zostać wykreślone z listy podmiotów uprawnionych do używania znaku.
Przedmiot wspólnego znaku towarowego

2.1. Regulamin określa korzystanie ze znaku towarowego słownego AGROMA.Używanie wspólnego znaku towarowego

3.1. Wspólny znak towarowy AGROMA może być używany poprzez:

   • a/ umieszczanie jako znak odróżniający obiekty, w których prowadzą działalność handlową, usługową lub produkcyjną przedsiębiorstwa uprawnione do korzystania ze wspólnego znaku towarowego;

   • b/ umieszczanie we wszelkiego rodzaju reklamach dotyczących działalności produkcyjnej i usługowej, której dotyczy wspólny znak towarowy:

   • c/ umieszczanie na dokumentach związanych z działalnością handlową, usługową i produkcyjną, której dotyczy wspólny znak towarowy:

   • d/ umieszczanie na opakowaniach dostępnych w obiektach, w których prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa przez przedsiębiorstwa uprawnione do korzystania ze wspólnego znaku towarowego;

   • e/ umieszczanie na towarach i ich opakowaniach które są produktami oznaczanymi wspólnym znakiem towarowym;

   • f/ umieszczanie na strojach roboczych pracowników przedsiębiorstw uprawnionych do korzystania ze wspólnego znaku towarowego;

   • g/ umieszczanie w firmach i nazwach handlowych przedsiębiorstw uprawnionych do korzystania ze wspólnego znaku towarowego.

 1. 2. Obok użytego znaku towarowego AGROMA musi być wskazana miejscowość stanowiąca siedzibę przedsiębiorstwa używającego wspólnego znaku towarowego w konkretnym przypadku.

 1. 3. W przypadku łącznego używania znaków wspólnych Fundacji miejscowość może być wskazana tylko raz.

 1. 4. Korzystający ze wspólnego znaku towarowego przedsiębiorstwa zobowiązane są do zapewnienia należytej jakości oznaczonych nim towarów i usług.
Wspólne właściwości towarów i usług oznaczonych wspólnym znakiem towarowym


 1. 1. Wspólną cechą działalności handlowej prowadzonej pod znakiem AGROMA jest przede wszystkim to, że ma za przedmiot:

   • a/ pojazdy, maszyny, urządzenia, części zamienne i środki produkcji wykorzystane w produkcji rolnej;

   • b/ elementy, części zamienne, smary, oleje i płyny eksploatacyjne służące zapewnieniu ruchu pojazdów i urządzeń mechanicznych;

   • c/ materiały z tworzywa sztucznego, gumy, akcesoria wodno – kanalizacyjne wykorzystywane w prowadzeniu gospodarstw rolnych.
 1. 2. Wspólną cechą działalności usługowej prowadzonej pod znakiem AGROMA jest przede wszystkim to, iż dotyczy ona:

   • a/ napraw i remontów pojazdów, maszyn i urządzeń takiego rodzaju jakie sprzedawane są przez przedsiębiorstwa korzystające ze wspólnego znaku towarowego:

   • b/ świadczenia usług transportowych.

 2. 3. Wspólną właściwością towarów oznaczonych znakiem AGROMA jest to, że są produkowane przez uprawnione do używania znaku AGROMA przedsiębiorstwa lub na ich wyłączne zamówienie.Zasady kontroli jakości towarów i usług oznaczonych wspólnym znakiem towarowym

 1. 1. Sprawowanie kontroli jakości towarów i usług oznaczonych wspólnym znakiem towarowym powierza się Zarządowi Fundacji Agroma.

 2. 2. Podstawą wszczęcia przez Zarząd postępowania dotyczącego nieprawidłowości w zakresie jakości oznaczonych wspólnym znakiem towarowym usług
  i towarów stanowią zarzuty przesłane na jego ręce przez konsumentów, zgłaszane w środkach masowego przekazu lub wskazywane przez przedsiębiorstwa uprawnione do używania wspólnego znaku towarowego.

 3. 3. O wszczęciu postępowania dotyczącego zgłoszonych nieprawidłowości w zakresie jakości oznaczonych wspólnym znakiem towarowym usług i towarów Zarząd Fundacji zawiadamia niezwłocznie pisemnie przedsiębiorstwo, którego postępowanie dotyczy i informuje o treści zgłoszonych zarzutów.

 4. 4. Przedsiębiorstwa korzystające ze wspólnego znaku towarowego obowiązane są do informowania w obiektach gdzie prowadzą działalność handlową
  i usługową o możliwości zgłoszenia zarzutów co do jakości usług lub towarów do Zarządu Fundacji wskazującej adres.

 5. 5. Zarząd dokonuje oceny zarzutów konsumentów biorąc pod uwagę:

   • a/ normy prawne i techniczne;

   • b/ wyniki ekspertyz rzeczoznawców dotyczące zgłoszonych wad;

   • c/ utrwalone zwyczaje handlowe;

   • d/ dobre obyczaje kupieckie

 6. 6. Zarząd może zlecić badanie zarzutów co do jakości właściwym ekspertom i rzeczoznawcom. Jeżeli zarzuty okażą się zasadne koszty badania przez eksperta lub rzeczoznawcę ponosi przedsiębiorstwo którego zarzuty dotyczą.

 7. 7. Zarząd Fundacji udziela zaleceń zmierzających do zapewnienia należytej jakości towarów i usług oznaczonych wspólnym znakiem towarowym i kontroluje czy stwierdzone nieprawidłowości w zakresie jakości towarów i usług zostały niezwłocznie i należycie usunięte.

 8. 8. Przedsiębiorstwo używające wspólnego znaku towarowego zobowiązane jest wykonać niezwłocznie i należycie zalecenia Zarządu Fundacji zmierzające do zapewnienia właściwej jakości towarów i usług oznaczonych wspólnym znakiem.

 9. 9. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez właściwe przedsiębiorstwo zaleceń określonych w punkcie 5.6. Zarząd przedstawia sprawę Zgromadzeniu Fundatorów do rozstrzygnięcia.

 10. 10. Zalecenia Zarządu Fundacji w zakresie zapewnienia należytej jakości towarów i usług nie uchybiają przepisom prawa chroniącym uprawnienia konsumentów.Naruszenie prawa z rejestracji wspólnego znaku towarowego

 1. 1. W razie naruszenia prawa z rejestracji wspólnego znaku towarowego AGROMA uprawnienie do dochodzenia roszczeń przysługuje Fundacji oraz każdemu
  z przedsiębiorstw wymienionych w załączniku nr 1 regulaminu, które zawarły umowę licencyjną.

 2. 2. Zasądzone od podmiotu naruszającego prawo z rejestracji znaku towarowego AGROMA odszkodowanie dzieli się według następujących zasad:

   • a/ w przypadku wszczęcia i prowadzenia procesu przez Fundację z własnej inicjatywy 100% odszkodowania przypada Fundacji;

   • b/ w przypadku wszczęcia i prowadzenia procesu przez Fundację na podstawie pisemnego zawiadomienia jednego z przedsiębiorstw wymienionych
    w załączniku nr | z zastrzeżeniem punktu 6.1 regulaminu 75% odszkodowania przypada Fundacji a 25% odszkodowania przedsiębiorstwu, które zgłosiło naruszenie prawa z rejestracji jako pierwsze;

   • c/ w przypadku wszczęcia i prowadzenia procesu przez jedno z przedsiębiorstw wymienionych w załączniku nr 1 z zastrzeżeniem punktu 6.1 regulaminu 75% odszkodowania przypada temu przedsiębiorstwu a 25% Fundacji.

 3. 3. Zasądzane od podmiotu naruszającego prawo z rejestracji znaku towarowego AGROMA koszty procesu przypadają w całości temu, kto je wyłożył w związku z procesem.Skutki naruszenia postanowień regulaminu

 1. 1. O skutkach naruszenia postanowień regulaminu przez uprawnione do korzystania ze wspólnego znaku przedsiębiorstwo decyduje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały.

 2. 2. Wymierzoną naruszającemu regulamin przedsiębiorstwu sankcję może stanowić:

   • a/ nałożenie na naruszające regulamin przedsiębiorstwo obowiązku opublikowania na jego koszt w środkach masowego przekazu stosownego oświadczenia;

   • b/ nałożenie na naruszające regulamin przedsiębiorstwo czasowego zakazu oznaczania wspólnym znakiem towarowym określonych usług lub produktów:

   • c/ nałożenie na naruszające regulamin przedsiębiorstwo obowiązku zaniechania określonego rodzaju reklamy;

   • d/ kara pieniężna na rzecz Fundacji w wysokości do równowartości 10 000 zł.

 3. 3. Przy orzekaniu sankcji Zgromadzenie Fundatorów kieruje się zabezpieczeniem dobrej renomy wspólnego znaku towarowego i ochroną praw konsumentów.Zmiana regulaminu

8.1. Zmiany w regulaminie uchwala Zgromadzenie Fundatorów w trybie postanowień Statutu Fundacji – § 16 punkt 5.Znaki towarowe objęte regulaminem

 1. ) R-00368-AGROMA — znak słowny , którego ochrona trwa od dnia 10.01.1998r. i została przedłużona na kolejne 10 lat tj. do 10.01.2028r.

 2. ) R-188360-AGROMA — znak słowny, którego ochrona trwa od dnia 15.12.2003r. i została przedłużona na kolejne 10 lat tj. do dnia 15.12.2023r.

 3. ) R-189417-AGROMA — znak słowno-graficzny, którego ochrona trwa od dnia 01.07.2004 roku i została przedłużona na kolejne 10 lat tj. do dnia 01.07.2024 r.

 4. ) R-189418-AGROMA — znak słowno-graficzny, którego ochrona trwa od dnia 01.07.2004 roku i została przedłużona na kolejne 10 lat tj. do dnia 01.07.2024 r.  (Powyższa treść regulaminu stanowi tekst jednolity wg stanu prawnego nadzień 20.06.2020r.)

  Wiceprezes Stanisław Kaśków

  Prezes Lesław Kuśper

  Sporządzono 01.08.2020 r.
  Załącznik nr I

  do Regulaminu korzystania ze wspólnego znaku towarowego Agroma

  Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do używania wspólnego znaku towarowego Agroma

  1. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

  2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „AGROMA” Sp. z o.o. w Jaworze

  3. Agroma Kielce Sp. z o.o.

  4. GRENE Sp.z o.o. Modła Królewska

  5. Przedsiębiorstwo „AGROMA” Sp. z o.o. w Koszalinie

  6. Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. w Olsztynie

  7. Przedsiębiorstwo Handlowe „AGROMA” S.A. w Poznaniu

  8. „AGROMA” Sp. z o.o. w Rzeszowie

  9. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

  10. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” S.A. w Szczecinie

  11. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Świerklańcu Sp. z o.o.

  12. Agroma Nova S.A. w Warszawie

  13. Agroma Sp. z o.o. w Wągrowcu

  14. Stomil Sanok — Dystrybucja Spółka z o.o. z siedzibą w Bogucinie k/Poznania


  Wiceprezes Stanisław Kaśków

  Prezes Lesław Kuśper


  Sporządzono 01.08.2020 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa „Agroma”
Al. Gen. L. Okulickiego 14
35-206 Rzeszów

tel: 663 203 204

agroma@agroma.rzeszow.pl

Zamknij

biaxin drug penis growth method viagra day your momma so dumb she thought a40 was a male enhancement pill xm sex radio lowest price vigrx plus can u break your dick pink fleshy growth base of penis how to make penies long and strong sucking a cock on viagra gay girl with penius men with low libido blame girlfriend best size of penis hydromax penis enlargement spices that increase testosterone where to buy viagra otc jet pro x male enhancement reviews before and after penis stretching male enhancement careem what is the best over the counter sex pills that work like viagra magnum xxl 250k gold male enhancement reviews does more dopamine give a better sex drive methadone and male sex drive how to increase what the best way to purchase generic viagra online what determines sex drive in men what is the average growth rate of a penis per year grief sex drive extreme male orgasms watermelon and lemon mix for viagra where to sell viagra pills how much viagra with crystal meth how to dick hard on viagra what happens when you use viagra but dont have ed erection for 2 hours viagra craigslist hawaii vitamin e penis enlargement what happens if you take horse viagra get viagra free online how does viagra effect the aorta does viagra work better when chewed how much is viagra in spain fox vigrx plus why dont insurers cover viagra xtreme testosterone amazon prime male testosterone booster for sale abnormal penis growth toddler penis enlargement pills x does eating lamb increase sex drive testosterone pills without working out