Statut

STATUT FUNDACJI

(tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 14 czerwca 2013 r., sporządzony przez Zarząd Fundacji)

Uchwała nr 2/2020
Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa
„AGROMA”
z dnia 28 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu FundacjiZarząd Fundacji na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa „AGROMA” niniejszym przyjmuje jednolity tekst Statutu Fundacji, obejmujący zmiany uchwalone podczas Zgromadzenia Fundatorów z dnia 20 czerwca 2020 roku w brzmieniu następującym:STATUT FUNDACJI1. Postanowienia ogólne
§1


Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa AGROMA”. zwanadalej Fundacją została ustanowiona przez Fundatorów:
 • AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Szczecinku
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Gryficach
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Kaliszu
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Iławie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Świerklańcu
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sępólnie Krajeńskim
 • Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMA spółkę akcyjną w Poznaniu
 • Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMA spółkę akcyjną w Wągrowcu
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Krakowie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Nysie
 • Przedsiębiorstwo AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworze
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Wałczu
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Gorzowie Wielkopolskim
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Gdańsku
 • Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMA – Konin spółkę akcyjną w Koninie
 • Przedsiębiorstwo AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Szczecinie
 • Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMA-Ostrów Wielkopolski spółkę akcyjną w Ostrowie Wielkopolskim
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Ząbkach
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Głubczycach
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Czarnej Białostockiej
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Międzyrzecu Podlaskim
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Kutnie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Żaganiu
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Łodzi
 • Przedsiębiorstwo AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Lęborku
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Głogowie
 • AGROMA-Leszno spółkę akcyjną w Lesznie
 • Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Żmigrodzie AGROMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego z dnia 28 stycznia 1997 roku, sporządzonym przez notariusza Annę Płotkowską w jej Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy (Rep. A numer 440/1997) i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.


§2


 • Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
 • Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
 • Fundacja może posiadać oddziały za granicą.


§3


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§4


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rozwoju.


II. Przedmiot i formy działania Fundacji
§5


  Celem Fundacji jest:
 • popieranie i promocja nowoczesnych metod handlu zaopatrującego rolnictwo;
 • propagowanie zasad uczciwej konkurencji w stosunkach między podmiotami zajmującymi się sprzedażą towarów i świadczeniem usług dla rolnictwa;
 • upowszechnianie i utrwalanie dobrych obyczajów kupieckich na rynku zaopatrzenia rolnictwa;
 • wspomaganie inicjatyw rolników służących poprawie ich zaopatrzenia w towary do produkcji rolnej;
 • skupianie wokół idei Fundacji specjalistów z zakresu rolnictwa, przemysłu, ekonomii i prawa, praktyków i przedstawicieli nauki.
  2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez:
 • udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego działaniom prowadzącym do rozwijania nowych metod handlu artykułami dla rolnictwa;
 • pomoc finansową i organizacyjną w organizacji szkoleń i konferencji służących propagowaniu nowoczesnych metod handlu dla rolnictwa, zasad uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów kupieckich oraz służących ochronie przed praktykami monopolistycznymi producentów;
 • udzielanie dotacji na publikacje mające za przedmiot prezentację nowoczesnych metod handlu zaopatrującego rolnictwo, propagujące dobre obyczaje kupieckie oraz przedstawiające specyficzne zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z handlem zaopatrującym rolnictwo;
 • doprowadzenie do zarejestrowania na rzecz Fundacji wspólnego znaku towarowego Agroma oraz współdziałanie z właściwymi organami państwowymi dla zapobiegania przypadkom naruszania znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, praktyk monopolistycznych i innych działań sprzecznych z dobrymi obyczajami kupieckimi na rynku zaopatrzenia rolnictwa;
 • zbieranie od rolników uwag, wniosków i skarg dotyczących funkcjonowania rynku zaopatrzenia rolnictwa i przekazywanie ich odpowiednim podmiotom w celu należytego wykorzystania;
 • udzielanie nieodpłatnie pomocy instruktażowej inicjatywom rolników służącym poprawie ich zaopatrzenia w towary do produkcji rolnej.


§6


 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie importu i eksportu towarów, w rozmiarach odpowiednich do realizacji celów Fundacji określonych statutem. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się środki finansowe niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej.
 • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych lub zakładów.
  Przedmiotem działalności fundacji jest:
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek — PKD 45.11.Z
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli — PKD 45.20.Z
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy — PKD 52.21.Z
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. z wyłączeniem motocykli — PKD 45.32.Z
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich — PKD 45.40.Z
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju — PKD 46.19.Z
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia — PKD 46.61.Z
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego — PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych — PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana — PKD 46.90.Z
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.19.Z
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów. roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy. dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.76.Z
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.78.Z
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet — PKD 47.91.Z
 • Transport drogowy towarów — PKD 49.41.Z e Pozostała finansowadziałalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — PKD 64.99.Z
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek — PKD 68.10.Z
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — PKD 68.20.Z
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami — PKD 68.31.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek — PKD 77.11.Z


III. Majątek i dochody Fundacji
§7


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.


§8


Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:
 • składek rocznych pochodzących od Fundatorów w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Fundatorów;
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych:
 • odszkodowań i wydanych korzyści z tytułu naruszania zarejestrowanego na rzecz Fundacji wspólnego znaku towarowego Agroma;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • darowizn i przysporzeń testamentowych:
 • innych wpływów i dochodów:
 • z zysku z działalności Fundacji.


§9


 • Środki pieniężne Fundacji są lokowane na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych. Co najmniej 50 % środków pieniężnych powinno być ulokowanych w postaci lokat terminowych. Przy lokacie pieniężnej i nabywaniu papierów wartościowych winna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności pewność lokaty przed jej dochodowością.
 • Fundacja zobowiązana jest do należytego dochodzenia i egzekwowania roszczeń majątkowych wynikających z naruszania zarejestrowanego na rzecz Fundacji wspólnego znaku towarowego.
 • Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 • Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji powinien być utworzony fundusz rezerwowy Fundacji. Na fundusz ten będzie odliczane corocznie 10 % z dochodu Fundacji za rok poprzedni. Potrącenia na fundusz rezerwowy ustają, jeżeli jego wysokość będzie równa dwuletnim przeciętnym dochodom Fundacji.


§10


Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub ciągłej w wysokości równoważnej 1.000 dolarów amerykańskich uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.


§11


Tytuł sponsora ma charakter ściśle osobisty i nie może być przenoszony na inne podmioty.


§12


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. IV. Organy Fundacji


§13


Organami Fundacji są:
 • Zgromadzenie Fundatorów;
 • Zarząd Fundacji.


§14


 • Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.
 • W imieniu Fundatorów działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami.
 • W Zgromadzeniu Fundatorów uczestniczy tylko jedna osoba reprezentująca Fundatora, posiadająca pełnomocnictwo osób określonych w ust 2.
 • Każdy Fundator ma na Zgromadzeniu Fundatorów tylko jeden głos, niezależnie od tego ilu Fundatorów przejął.
 • Prawo udziału w Zgromadzeniu Fundatorów rozciąga się na następców prawnych Fundatorów.
 • Likwidacja lub upadłość
 • Fundator nie ma znaczenia dla istnienia Fundacji.
 • Fundator ma prawo do dobrowolnej rezygnacji z uiszczania składki rocznej po spełnieniu niżej wskazanych warunków:
 • rozwiązania umowy licencyjnej na używanie znaków towarowych, stanowiących własność Fundacji.
 • złożenie pisemnej rezygnacji podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji Fundatora.
 • Rezygnacja z uiszczania składki członkowskiej skutkuje utratą uprawnienia do korzystania ze znaków towarowych stanowiących własność Fundacji i wykreśleniem Fundatora z listy podmiotów uprawnionych do korzystania ze znaków towarowych.


§15


Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:
 • podejmowanie uchwał dotyczących statutu Fundacji:
 • podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji;
 • uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu Fundacji;
 • ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Fundacji za rok poprzedni;
 • ocena programu działania Fundacji na rok przyszły: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich
 • prawa do wynagrodzenia i jego wysokości;
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach związanych z zarejestrowaniem na rzecz Fundacji wspólnego znaku towarowego Agroma oraz dotyczących korzystania ze znaku;
 • wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążanie należących do Fundacji nieruchomości z wyłączeniem przypadków określonych w regulaminie Zarządu Fundacji gdy stosowne uprawnienie zostało przyznane Zarządowi Fundacji;
 • udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ostatni rok obrotowy.


§16


 • Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej jeden raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 • Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej pięciu członków Zgromadzenia.
 • Uchwały Zgromadzenia podejmowane są przy obecności co najmniej 50 % składu członków.
 • Jeżeli Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku quorum to można zwołać drugie posiedzenie Zgromadzenia mające ten sam porządek obrad. W drugim terminie Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
 • Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile statut nie stanowiinaczej.
 • Uchwały Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych w sprawach dotyczących:
 • zmiany statutu Fundacji, a w tych ramach zmiany celu Fundacji;
 • związanych z zarejestrowaniem na rzecz Fundacji wspólnego znaku towarowego Agroma;
 • likwidacji Fundacji. 7. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów prowadzi wybrany przez nie przewodniczący. Do czasu wyboru przewodniczącego posiedzeniem Zgromadzenia kieruje Prezes lub członek Zarządu Fundacji. 8. Zawiadomienia Fundacji o Zgromadzeniu Fundatorów, których porządek obrad przewiduje punkty dotyczące spraw określonych w punkcie 6 a), 6 b), 6 c) $ 16, wymagają załączenia projektów zmian w tych sprawach i będą wysłane z 14 dniowym wyprzedzeniem.


§17


 • Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych z zachowaniem warunków §16.
 • Zgromadzenie Fundatorów może nadawać tytuł „Honorowego Prezesa Zarządu” osobom,które zasłużyły się szczególnie dla Fundacji, i w przeszłości piastowały stanowisko Prezesa Zarządu.


§18


 • Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
 • Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji, którego wybierają członkowie Zarządu Fundacji ze swego grona w głosowaniu tajnym.
 • Zarząd Fundacji powoływany jest na 3-letnie kadencje. W razie zmian w składzie Zarządu Fundacji w ciągu kadencji. okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji.


§19


 • Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji jedynie w przypadku gdy zostanie mu imiennie przyznane w uchwale Zgromadzenia Fundatorów.
 • Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje uprawnienie do otrzymania od Fundacji zwrotu niezbędnych i należycie udokumentowanych wydatków poczynionych przy wykonywaniu swych funkcji.


§20


 • Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 • Zgromadzenie Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.


§21


 • Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 • W braku wyraźnego postanowienia statutowego domniemywa się, że Zarządowi Fundacji przysługuje kompetencja do podjęcia decyzji dotyczącej Fundacji.
  Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 • realizacja celów, zadań statutowych i uchwał Zgromadzenia Fundatorów,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o wyrażenie zgody na używanie znaku Agroma przez inne podmioty gospodarcze niż wymienione w §1 Statutu wraz z propozycją kwoty opłaty rocznej.


§22


 • Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w należących do swej kompetencji sprawach poprzez podjęcie uchwały.
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
 • Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile w takim głosowaniu wezmą udział wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.


§23


Szczegółowe zasady dotyczące działania Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów.


§24


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu Fundacji.


§25


Likwidatora Fundacji wyznacza Zgromadzenie Fundatorów. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 • zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 • wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 • sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 • ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji.
 • wykonanie uchwały fundatorów w sprawie losów zarejestrowanego na rzecz Fundacji wspólnego znaku towarowego AGROMA,
 • przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 • zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 • przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.


Podpisy członków zarządu

Prezes Zarządu
Lesław Kuśper

Wiceprezes Zarządu
Stanisław Kaśków

Fundacja na rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa „Agroma”
Al. Gen. L. Okulickiego 14
35-206 Rzeszów

tel: 663 203 204

agroma@agroma.rzeszow.pl

Zamknij

biaxin drug penis growth method viagra day your momma so dumb she thought a40 was a male enhancement pill xm sex radio lowest price vigrx plus can u break your dick pink fleshy growth base of penis how to make penies long and strong sucking a cock on viagra gay girl with penius men with low libido blame girlfriend best size of penis hydromax penis enlargement spices that increase testosterone where to buy viagra otc jet pro x male enhancement reviews before and after penis stretching male enhancement careem what is the best over the counter sex pills that work like viagra magnum xxl 250k gold male enhancement reviews does more dopamine give a better sex drive methadone and male sex drive how to increase what the best way to purchase generic viagra online what determines sex drive in men what is the average growth rate of a penis per year grief sex drive extreme male orgasms watermelon and lemon mix for viagra where to sell viagra pills how much viagra with crystal meth how to dick hard on viagra what happens when you use viagra but dont have ed erection for 2 hours viagra craigslist hawaii vitamin e penis enlargement what happens if you take horse viagra get viagra free online how does viagra effect the aorta does viagra work better when chewed how much is viagra in spain fox vigrx plus why dont insurers cover viagra xtreme testosterone amazon prime male testosterone booster for sale abnormal penis growth toddler penis enlargement pills x does eating lamb increase sex drive testosterone pills without working out